Elvir Duranović

Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu (1989), Islamsku pedagošku akademiju u Zenici (1997) i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu (2003). Uporedo sa školovanjem u medresi učio je hifz pred uglednim hafizima rahmetli Kamilom ef. Silajdžićem i rahmetli Mahmudom ef. Traljićem. Zvanje "Hafiz Kur'ana Časnog" dobio je 1991. Postdiplomske studije na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu okončao je 2009. odbranom magistarskog rada „Elementi staroslavenske tradicije u praksi bosansko-hercegovačkih muslimana – odnos islamskih učenjaka prema njima“ kao prvi u klasi. Doktorski rad pod naslovom „Dovišta na području Travničkog muftijstva – geneza i zbilja“ odbranio je na istom fakultetu 19. maja 2014. Autor je 5 knjiga i niza naučnih i stručnih radova koje je objavljivao u Zborniku radova IPF-a u Zenici, Glasniku Rijaseta IZ, Takvimu, Novom muallimu, Znakovima vremena, Novim horizontima i Godišnjacima BZK Preporoda u Bugojnu. U fokusu dr. Duranovićevog interesovanja su teme iz kulturne historije Bošnjaka i religijske prakse Bošnjaka. Radi u Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka u Sarajevu.