Muamer Tinjak

(1976.)

Muamer Tinjak, rođen je u Borovčićima, općina Nevesinje. Osnovnu školu pohađao je u Nevesinju. Završio je Gazi Husrev - begovu medresu u Sarajevu 1995. godine. Na Fakultetu islamskih nauka, Sarajevo - smjer Teološki, diplomirao sam 2001. godine. Postdiplomski studij upisao je na Fakultetu političkih nauka u saradnji sa Ekonomskim fakultetom, smjer - Menadžment u javnoj upravi, 2010. godine na odsjeku Politologija i uspješno odbranio magistarski rad pod nazivom Menadžerski pristup rukovođenju u javnim ustanovama osnovnim školama pred komisijom u sastavu dr. Aziz Šunje, mentor, dr. Mirko Pejanović, predsjednik i dr. Faruk Jašarević, član. Time je stekao zvanje magistra politologije, usmjerenje menadžment u javnoj upravi. Doktorirao je na Pedagoškom Fakultetu Univerziteta u Sarajevu 28.09.2017. godine odbranivši doktorski rad pod nazivom „Unapređivanje partnerstva porodice i škole u procesu institucionalnog odgoja i obrazovanja“. Rad je branio pred komisijom Prof. Dr. Hašim Muminović, predsjednik, Prof. Dr. Sait Kačapor, mentor i Doc. Dr. Haris Memišević, član i stekao titulu Doktor odgojnih nauka. Radno iskustvo od dvadeset godina stekao je radeći u JU Osnovnoj školi „Džemaludin Čaušević“ u Sarajevu kao nastavnik i JU Osnovnoj školi „Aleksa Šantić“ u Sarajevu, na poziciji direktora škole. Od septembra 2018. godine uposlen je na poziciji direktora Studentskog centra IZ u BiH. U proteklom periodu prošao je brojne seminare i certificirane treninge (preko 500 sati slušao i preko 300 sati držao treninge). Autor je i koautor šest udžbenika i četiri radne sveske iz predmeta Moja okolina, Matematika i Vjeronauka koji su odobreni od Federalnog ministarstva obrazovanja i u zvaničnoj su upotrebi u osnovnim školama. Učestvovao je kao ekspert u projektima iz različitih oblasti iz podrčja obrazovanja, menadžmenta, zaštite okoliša i dr. (projekat Sedling 2016. Rec BiH, izrada Certifikacijskog mehanizma za Eko škole u BiH CPCD 2019. i izrada priručnika za implementaciju CM za Eko škole u BiH 2020. godina, pisanje i vođenje Erasmus plus projekata KA2 razmjena dobrih praksi u obrazovanju 2015., 2017. i 2020. godina). Trener je unapređenja djelotvornosti škole, metodologije usmjerene na dijete i RWCT metodologije. U saradnji sa Norveškim univerzitetom iz Osla, Fakultetom za edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Tuzli i Pedagoškom akademijom u Sarajevu radio je na projektu Inkluzija u nastavi (Special Needs Education towards Inklusion 2002 - 2004). Od 2005. do 2007. godine sudjelovao je na seminaru Unapređenje djelotvornosti škole u trajanju od 50 sati koji je organizirao Centar za obrazovne inicijative. Time je stekao zvanje trenera - fascilitatora Unapređenja djelotvornosti škola. U sklopu ovog programa držao je treninge Unapređenja djelotvornosti škola sa kolegama trenerima i učestvovao u obuci i edukaciji 12 škola i njihovih razvojnih timova, na čelu sa menadžmentom škola u Sarajevu, Kiseljaku, Istočnom Sarajevu i Goraždu. Učestvovao je na seminaru Obrazovanje za društvenu pravdu podijeljen u program za odrasle u trajanju od 17 sati i program za djecu u trajanju od 17 sati. Prošao je edukaciju Metodologija usmjerena na dijete, početni i napredni trening (ISSA STANDARDI) u trajanju od 24 sata, te držao seminare i radionice za nastavnike i profesore Sarajevskog i Tuzlanskog kantona (2004 – 2008) po metodologiji usmjerenoj na dijete. Prošao je, također, edukaciju RWCT (Reading & Writting for Critical Thinking) u trajanju od 48 sati i bio voditelj radionica i seminara za nastavnike Sarajevskog kantona pod nazivom Primjena savremene metodologije u nastavi, primjenjujući nove nastavne metode RWCT-a. Učestvovao je na Microsoftovom forumu inovativnih nastavnika, Sarajevo, 2012. i na IV Međunarodnoj konferenciji o obrazovanju u Neumu 2012. godine sa stručnim radovima pod nazivom Primjena IKT-a inkluzivnoj nastavi.

Sortirajte kao

Škola i porodica - partneri

Knjiga je nastala kao rezultat istraživanja partnerstva porodice i škole u procesu institucionalnog odgoja i obrazovanja i utjecaja na stvaranje sigurnog okruženja i kvalitetnih uslova za svako dijete.
$ 10,95

Školski menadžer - Menadžerski pristup rukovođenju školom

Knjiga je nastala kao spoj teorije i prakse (praktičnog dugogodišnjeg rada u školi i rukovođenja školom i magistarskog rada o temi Menadžerski pristup rukovođenju školom.
$ 10,95