Rješavanje sukoba u Kur'anu: psiho-socijalni aspekti


Ova knjiga se može razumijevati kao svojevrsni prikaz filozofije rješavanja sukoba u Kur’anu i, kazali bismo, islamu, ali i kao poziv na angažman muslimanskog uma u razradi i operacionalizaciji ovih kur’anskih principa na ravni generalno ljudske svakodnevnice, a posebno u kontekstu bremenite (sve)muslimanske zbilje i stanja.
Godina izdanja: 2017
Izdavač: Dobra knjiga
$ 4,30

Autor tretira temu "islaha" - rješavanja sukoba u i među ljudima kroz prizmu kur'anskog teksta (40 ajeta) i kroz prizmu 6 tefsira, tradicionalne i racionalne provenijencije, koja je veoma malo naučno tretirana na Balkanu. Ona je sinteza tefsira i psihologije. Djelo Rješavanje sukoba u Kur’anu autora Mr. Muhameda Velića je podsjećanje da Uzvišeni Allah, poznavajući čovjeka, njegove sposobnosti i slabosti, vrline i nedostatke, nije ga prepustio samom sebi već mu je u Svojoj Objavi dao smjernice kako izaći na kraj s ljudskim sklonostima i životnim situacijama koje mogu ugroziti međuljudsku slogu, mir i zajedništvo i red na Zemlji. One su suštinske i u principu općenite naravi. U toj se činjenici vjerovatno i krije njihova božanska mudrost, jer se u njima, kao takvim, mogu iščitavati temeljni islamski principi u rješavanju konfliktnih situacija, ali i otvoriti prostor za ljudsku inovaciju i nužnu angažiranost na ravni njihove praktične realizacije.

Oznake proizvoda
Kupci koji su kupili ovaj proizvod kupili su i